Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017


ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 25%

Ο Λεωνίδας Σκούλος ως Πρόεδρος του Συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ ζήτησε (πιλοτική κίνηση) στις 8-7-2015 να γίνει δεκτή η αγωγή του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) κατά της Ο.ΣΥ Α.Ε  και την κατέθεσε στη γραμματεία του δικαστηρίου με αριθμό 2505/20-12-2015.  Για τη συζήτηση της ένδικης αγωγής είχε αρχικά οριστεί δικάσιμος στις 21-4-2016 και κατόπιν αναβολής ορίστηκε ως  νέα ημερομηνία η 10-1-2017. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων (Μαρία Βλαδήκα για τον ενάγοντα και Ανδρέας Κυριακίδης  για την εναγόμενη) ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Το δικαστήριο μελέτησε τη δικογραφία, σκέφθηκε κατά το νόμο και με την απόφαση 551/2017 δικαίωσε τον ενάγοντα, αποφασίζοντας πως : « ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ (Ο.ΣΥ Α.Ε), ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ 25% ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011, ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ».

Από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει, πως η εναγόμενη προέβη σε μείωση των μηνιαίων αποδοχών του ενάγοντος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% σε σχέση με τον κρίσιμο μήνα Οκτώβρη του 2011, γεγονός που αποτελεί μονομερή παράνομη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του και δημιουργεί σε αυτήν την υποχρέωση, να καταβάλει για το επίδικο χρονικό διάστημα τη διαφορά των αποδοχών του με το νόμιμο τόκο για κάθε οφειλόμενο μηνιαίο κονδύλιο.